[Error] Update lên mautic 3.2.1 bị lỗi InstallNewFilesStep.php on line 131

Mình dùng Command SSH để update lên 3.2.1 bị lỗi thông báo như sau:

Step  2 [-->-------------------------] Downloading update package...         
PHP Notice: Undefined index: message in /public/app/bundles/CoreBundle/Update/Step/InstallNewFilesStep.php on line 131

Hướng dẫn mình cách Fix nhé

1 Likes

Bạn dùng link gốc để update nhé…

Domain .com/upgrade.php