[Help] Lỗi này fix làm sao nhỉ?

Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn. Vui lòng kiểm tra email dùng để quản trị trang web để được hướng dẫn.

Có bác nào chỉ em các FIX không?

Hi bác, bác làm theo các bước sau nhé:

  • Bước 1: Bật WP_DEBUG thành true
define( 'WP_DEBUG', true );
  • Bước 2: Xem báo lỗi ở Plugin hay theme nào?
    Nếu có lỗi thì thử Disable Theme & Plugin bằng cách đổi tên thư mục Plugin và Themes thành

plugins.deactivate

hoặc

themes.deactivate

Rồi sau đó bạn vào Disable tất cả, và tiến hành enable từng Plugin, để check xem Plugin hay theme nào gây xung đột nhé.