[Hướng dẫn] Rebake all posts? Rebake các bài viết sau khi cấu hình các loại CDN

Sua khi mà Install các Plugin cho hiệu ứng bài viết, CDN, hay cái gì liên quan tới Post, thì các bạn cần phải ReBake nó lại hết nhé, và cách rebake như sau: (thử 1 trong 2 xem cái nào Working thì làm nhé)

cd /var/discourse
./launcher enter app
rake posts:rebake

hoặc

cd /var/discourse
./launcher enter app
bundle exec rake posts:rebake

Chờ và chờ, tùy thuộc vào số lượng bài viết bạn đang có.

Chúc bạn thành công nhé.