[Khóa học Miễn phí] Brand Marketing Plan Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 2)

Nối tiếp Phần 1 của chuỗi khóa học, khi đã có danh sách các vấn đề và cơ hội (I&O) từ bước (1), bước tiếp theo để lập kế hoạch là: (2) xác định các I&O cần ưu tiên, và (3) xác định những nhiệm vụ thương hiệu cần thực hiện để giải quyết các I&O đó, cùng với KPI cụ thể. Nhờ đó, bản kế hoạch của bạn sẽ có định hướng, trọng tâm rõ ràng.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/brand-marketing-plan-l-p-k--ho-ch-brand-marketing--ph-n-2-