[Khóa học Miễn phí] Brand Marketing Plan Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 3)

Kết thúc bước 3, bạn đã nắm được nhiệm vụ của thương hiệu (J2BD) và KPI. Giờ là lúc bắt tay vào những công đoạn cuối cùng: lập kế hoạch cho các chiến dịch cụ thể, phân công công việc trong team. Kết thúc 2 bước này, bạn sẽ có một bản kế hoạch hoàn chỉnh, với định hướng rõ ràng cho các hoạt động của thương hiệu trong năm tới.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/brand-marketing-plan-l-p-k--ho-ch-brand-marketing--ph-n-3-