[Khóa học Miễn phí] Consumer & Market Segmentation Phân khúc Nhu cầu và Thị trường

Phân khúc thị trường là quá trình tìm hiểu, nhận diện nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu, vốn là nền tảng để đáp ứng đa mục tiêu của business lẫn mục tiêu của một thương hiệu. Kết quả của một phân khúc thị trường hiệu quả thường thể hiện nhóm khách hàng mục tiêu rõ ở cả 5 tiêu chí: Nhân khẩu học, thái độ, hành vi, nhu cầu và tâm lý tính cách.

Hãy thử suy ngẫm nhóm đối tượng khách hàng mà thương hiệu AXE nhắm vào là ai?

  • Nếu câu trả lời của bạn về Khách hàng mục tiêu (KHMT) của AXE chỉ gói gọn trong tiêu chí nhân khẩu học như là: những anh chàng độc thân, từ 14-25, có thu nhập trung bình trở lên, thì ngay cả những anh chàng mọt sách thỏa những tiêu chí đó cũng sẽ là đối tượng KHMT của AXE. Nhưng thử nghĩ xem, AXE có thực sự muốn nhắm luôn vào những anh chàng mọt sách không?

Vậy nếu câu trả lời chỉ dừng lại ở mức nhân khẩu học vẫn chưa đủ, hãy tiếp tục thu hẹp phạm vi đối tượng bằng tiêu chí về thái độ / quan điểm sống, hành vi & tâm lý tính cách thử xem.

  • Về thái độ / quan điểm sống: AXE chỉ quan tâm đến những anh chàng yêu thích việc tán tỉnh phụ nữ và xem việc chinh phục phụ nữ là một cách để chứng tỏ mình là real man.
  • Về hành vi: những anh chàng có quan điểm như trên sẽ luôn tìm mọi cơ hội để tán tỉnh mục tiêu.
  • Về tính cách: những anh chàng đó khá táo bạo, độc lập và năng động.

Qua ví dụ về nhận diện Khách hàng Mục tiêu của Axe, ta có thể thấy đây là một ứng dụng rất căn bản của Phân khúc thị trường để xác định đối tượng Khách hàng Mục tiêu của một thương hiệu. Ngoài ra, PKTT còn được áp dụng cho rất nhiều công việc khác nhau của một marketer như phát triển sản phẩm mới, định hướng tính cách / giá trị thương hiệu, xác định danh mục thương hiệu & sản phẩm hay làm tiền đề để tìm hiểu insight cho những chiến dịch truyền thông, v.v…

Hãy cùng tôi chinh phục mô hình phân khúc thị trường toàn diện bao gồm 5 yếu tố chính:

  • Phân khúc theo nhân khẩu học (Socio-demographics): đây là tiêu chí căn bản nhất để bước đầu hình dung nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng.
  • Phân khúc theo thái độ / quan điểm sống (Attitude): liên quan đến những giá trị sống, quan điểm sống và quan điểm đối với ngành hàng.
  • Phân khúc theo hành vi (Behavior): liên quan đến những hành vi xuất phát từ quan điểm sống và những hành vi liên quan đến ngành hàng.
  • Phân khúc theo nhu cầu (Needs): liên quan đến những nhu cầu lý tính và cảm tính đối với sản phẩm của một thương hiệu.
  • Và cuối cùng là phân khúc theo tâm lý tính cách (Psychology): chúng ta sẽ đào sâu đến những động lực rất mạnh mẽ xuất phát từ tính cách, tiềm thức sâu ẩn của con người, thúc đẩy việc mua hàng hay trở nên trung thành và gắn bó với một thương hiệu.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/consumer---market-segmentation-ph-n-kh-c-nhu-c-u-v--th--tr--ng

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé.