[Khóa học miễn phí] ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều liên quan đến định khoản kế toán. Vì vậy hiểu đúng bản chất của tài khoản mới sử dụng đúng tài khoản trong hạch toán kế toán.

Lợi ích từ khoá học:

  • Khóa học cung cấp cho học viên hiểu đúng làm đúng bản chất hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp.

Phù hợp với:

  • Kế toán chưa tự tin với định khoản kế toán.

  • Kế toán nội bộ.

  • Sinh viên chuyên ngành kế toán.

  • Người mới bắt đầu công việc kế toán.

Link đăng ký khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/--nh-kho-n-k--to-n-cho-ng--i-m-i-b-t---u