[Khóa học Miễn phí] Out-of-Home: Quảng cáo ngoài trời

Quảng cáo ngoài trời (OOH) là một kênh truyền thông “lão làng” nhưng không hề lạc hậu. Ngay tại Việt Nam, OOH vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, nhờ vào những đặc thù về mặt xã hội. Nếu biết cách vận dụng, kết hợp cùng với các kênh khác, số hóa phù hợp, OOH sẽ phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Khóa học này sẽ giúp bạn tường tận các loại hình OOH, ưu & nhược, quy trình thực thi cũng như các yếu tố bảo đảm hiệu quả khi quảng cáo OOH.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/out-of-home-qu-ng-c-o-ngo-i-tr-i