Xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Lại tiếp tục nhờ các thầy phán bệnh của DirectAdmin ạ. Mỗi khi tạo user nó lại có thông báo này, và đọc qua thì đây là lỗi không set được limit của user, ví dụ user chi được phép addon 1 domain thì lỗi này làm user đó có thể addon unlimit domain,…

Đã thêm rootflags=uquota,pquota và reboot vps mà khi check lại vẫn thấy noquota !