bạn nào giúp mình viết hàm kũy thừa một ma trận với . mình viết ở nhà riết mà không dc